Ogólne warunki umowy

Zakres zastosowania, prawa autorskie, odpowiedzialność i stosunki umowne

Niniejsze warunki ogólne dotyczą korzystania z portalu BravoKupony.pl (zwanego dalej BK), będącego własnością firmy Webravo SRL (zwanej dalej WB). Korzystając z usług BK i / lub innych usług WB, użytkownik akceptuje w pełni niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, bez zastrzeżeń.
W przeciwnym razie nie jest upoważniony do korzystania z treści i usług prezentowanych na BK. Warunki korzystania są dostępne on-line na stronie BK podczas korzystania z usług. WB zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Wszyscy użytkownicy którzy uzyskują dostęp do BK, biorą odpowiedzialność za informacje, które chcą rozpowszechniać i / lub wykorzystywać, oraz zobowiązują się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, dotyczących w szczególności legalności publikowanych treści oraz nienaruszania praw autorskich i własności intelektualnej.
WB nieustannie dąży do udostępniania odwiedzającym BK aktualnych treści i usług. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres dostępnych zawartości, nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje, którymi BK dysponuje, będą zawsze wiarygodne.
Dane, które pojawiają się we wspomnianym portalu, a zatem także treści i marki handlowe, są ściśle chronione przez obowiązujące prawo ochrony własności intelektualnej. Nazwy firm, znaki firmowe i / lub nazwy produktów wymienione na stronie podlegają regularnej ochronie praw własności podmiotów trzecich. Całkowite, bądź częściowe kopiowanie portalu BK, zwłaszcza pochodzących z niego tekstów, obrazów, zawartości lub archiwów i baz danych jest bezwzględnie zabronione. W jego przypadku zastrzegamy sobie prawo do podjęcia właściwych czynności prawnych, obejmujących swym zakresem ochronę praw autorskich. W szczególności nie jest dozwolone automatyczne wyodrębnianie stron internetowych. Niedozwolone jest upublicznianie, deszyfrowanie i / lub dekodowanie platformy BK, zarówno w celach komercyjnych, jak i prywatnych. Użytkownicy mogą wyrażać swoją opinię na temat usług, sklepów i ofert internetowych na portalu BK. Mogą również udostępniać ofertę portalu za pośrednictwem sieci społecznościowych, jak opisano szczegółowo poniżej, zawsze w sposób zgodny z obowiązującym prawem autorskim i przy założeniu, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie powiązane z nimi komentarze.
WB publikuje na swoim portalu oferty handlowe różnych firm i usługodawców działających on-line, przeznaczone dla konsumentów końcowych. Korzystając z kodów rabatowych, użytkownicy BK otrzymują uprzywilejowane warunki w pewnych sklepach internetowych. WB nie gwarantuje pełnej poprawności informacji, a w szczególności ważności aktualnych ofert i kodów rabatowych. Między konsumentem końcowym a WB nie zachodzi żadna transakcja niosąca za sobą bezpośredni przepływ pieniężny ( WB jest wynagradzana poprzez prowizje ze strony prezentowanych firm i usługodawców, konsument otrzymuje natomiast jako profit bardziej atrakcyjną ofertę ). WB może w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wyjaśnienia, zmienić, ograniczyć lub anulować funkcjonowanie strony internetowej i związanych z nią usług. BK nie jest sklepem internetowym, a jedynie serwisem oferującym kody rabatowe i usługą agregowania ofert, co oznacza, że ​​nie jest możliwe:
  • Zamawianie produktów, zlecanie usług, rezerwacja produktów / usług;
  • Otrzymywanie informacji o statusie swojego zamówienia, rezerwacji, usługi lub umowy;
  • Kierowanie zapytań o produkty i usługi oferowane przez sklepy, sieci handlowe i usługowe.
Aby uzyskać wszystkie te informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim działem e-commerce.
Po opublikowaniu ofert różnych sklepów internetowych, WB nie inicjuje żadnych sprzedaży, usług, ani innych transakcji i umów. BravoKupony.pl to niezależna strona, niezwiązana bezpośrednio z procesami komercyjnymi powstającymi między sklepami, w których publikowane są różne oferty, a użytkownikami BK. Umowy te są zawierane wyłącznie między użytkownikami i różnymi podmiotami handlu elektronicznego oraz bezpośrednio na portalu tych ostatnich. BK i różne sklepy internetowe działają niezależnie od siebie. WB nie ma kontroli nad treścią ani dostępnością treści publikowanych na stronach osób trzecich. BK, działając jako agregator ofert on-line, może zawierać linki do stron internetowych lub programów firm zewnętrznych, które nie są kontrolowane ani powiązane z WB. WB zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za: dostępność, treść, oferty, rysunki techniczne i poglądowe, układ graficzny witryn, politykę prywatności tych witryn i zawartych nań programów, bez ograniczeń; w tym między innymi za wykorzystanie ofert przez użytkownika lub odmowę uznania oferty z tych stron. WB nie ponosi odpowiedzialności za awarię kodu lub publikację nieprawidłowych informacji, zarówno w odniesieniu do wysokości rabatu, jak i okresu ważności promocji. W związku z tym, obowiązkiem indywidualnego użytkownika jest upewnienie się, że wszystkie interesujące go promocje są ważne, wchodząc do sklepu partnerskiego i sprawdzając, czy aktywne promocje odpowiadają promocjom na stronach BK. Bardzo prosimy, by Użytkownicy, w miarę możliwości, zgłaszali wszelkie rozbieżności, błędy lub nieprawidłowo funkcjonujące kody rabatowe.
Użytkownik akceptuje, że WB będzie mogło swobodnie i bez ograniczeń wykorzystywać wszelkie komentarze, informacje, sugestie, czy pomysły zawarte w komunikatach wysyłanych do BK bez żadnej formy wynagrodzenia, uznaniowości lub płatności wobec autora, mającym za cel rozwój, produkcję, marketing produktów i usług oraz tworzenie, modyfikację lub ulepszanie samego portalu i / lub innych produktów oraz usług z nim związanych.
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony WB i wszelkich powiązanych z nią spółek oraz każdego z ich akcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów, agentów i partnerów handlowych przed wszelkimi roszczeniami lub działaniami prawnymi stron trzecich, w tym między innymi opłat, kosztów i opłat sądowych bądź obsługi prawnej, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z portalu BK, lub naruszenia przez użytkownika przepisów, bądź pogwałcenia praw osób trzecich.
W żadnym wypadku WB, jej akcjonariusze, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności, zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej wobec użytkownika, za utratę prawa użytkowania lub jakiekolwiek inne straty - specjalne, wypadkowe, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w wyniku korzystania z BK, wynikające z, bądź będących w relacji z niniejszymi warunkami świadczenia usług, w oparciu o zasadę, że wszelka hipotetyczna odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.